zgłaszanie awarii w godz. 15.00-7.00 oraz dni świąteczne tel. 516 199 367

 

Ogłoszenie o posiadaniu do wynajęcia lokalu użytkowego

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Generała Zajączka (Wymiennikownia nr 4) w Połańcu składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 64,3 m2 (8,6 m2, 10,9 m2, 44,8 m2).

Lokal jest wyposażony w centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację.

Przeznaczenie: działalność usługowo-handlowa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 8650540 w. 34, 609 678 572.

 

 Aktualności

 

 Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

z Sołectw w Gminie Połaniec i w Połaniec w 2021 roku

 

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2020 r. Enea Elektrownia Połaniec S.A. wprowadza nowe stawki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła zatwierdzone decyzją Prezesa URE OKA.4210.50.2020r. Nowe stawki zostaną uwzględnione na fakturach za ciepło wystawianych przez PGK w Połańcu Sp. z o.o. od miesiąca listopada 2020r.

link wyciąg z taryfy dla ciepła Enea Elektrownia Połaniec S.A.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. zawiadamia, że od 23 maja 2019r. nastąpi zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z taryfą zatwierdzoną na trzy lata, od 23 maja 2019r. będą obowiązywać stawki netto zawarte w tabelach w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 25.04.2018r. znak: KR.RET.070.157.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wody Polskie. Decyzje taryfowe zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 1
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków


 Harmonogram odczytu ciepłomierzy

 

WAŻNE INFORMACJE


 


Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobęCOVID-19(w czasie trwania pandemii/epidemii) 

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

link do szczegółowych informacji


 

 


Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie p.n.
"Zakup pojazdu technicznego do zbiórki nieczystości stałych (śmieciarka)
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o."

kwota dofinansowania: 572 452,00zł

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie p.n.
"Zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, obejmujące jego techniczne zamknięcie i rekultywację"

kwota dofinansowania: 542 937,00zł