RODO

 1. Na początku chcemy ci wyjaśnić, więc czym tak na prawdę jest RODO?
  RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.
 2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
  Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu (28-230) ul. Krakowska 11
 3. Kim jest Inspektor ochrony danych ( IOD)?
  Inspektor ochrony danych ( IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
  Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:
  a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy: iod@pgk-polaniec.pl . Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości
  b) gdybyś jednak uznał (-a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 504976690, funkcję tą sprawuje – Rafał Andrzejewski
 4. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał:
  a) na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  b) w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. RODO).
 5. W związku z przetwarzaniem danych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak: podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
  g) wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, oraz po rozwiązaniu umowy, przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych; do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
 8. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  oraz profilowania.