OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,  tel.: 504 976 690.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. prowadzenia ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy [przetwarzane dane: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane zgodnie z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami],
  b. zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, ich aktualizacja oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach ZUS],
  c. prowadzenia rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS, zapewnienie
  i rozliczanie świadczeń płacowych i pozapłacowych [dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (benefity pracownicze, składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numery kont dla przelewów bankowych pracownika oraz inne dane wymagane przez przepisy i w formularzach urzędowych],
  d. zatrudnienia i wykonywania obowiązków ustawowych i służbowych, w tym kontaktu przez Panią/Pana z kontrahentami i klientami, audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi, kontrolerami,
  a także okresowej oceny (dane wymagane zgodnie z Kodeksem Pracy, dane służące ewaluacji pracownika i wykonywanej pracy, dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, stanowisko i służbowe dane kontaktowe, dane zawarte w obligatoryjnych oświadczeniach, dane zawarte w korespondencji
  z klientami i kontrahentami, notatkach służbowych i innej dokumentacji prowadzonej
  u Administratora),
  e. prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, stosowania imiennych tabliczek, przepustek, identyfikatorów i legitymacji, a także w celach informacyjnych, w szczególności w siedzibie, jednostkach organizacyjnych oraz na stronie internetowej Administratora (dane zgodnie
  z Kodeksem Pracy, innymi ustawami i rozporządzeniami, dane identyfikacyjne – m.in. imię, nazwisko, stanowisko, tytuł zawodowy i służbowe dane kontaktowe),
  f. upublicznienia podstawowych danych osobowych pracownika, ściśle związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi (imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska)na stronie www, pieczątkach co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g. udziału w szkoleniach, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych (dane wymagane zgodnie
  z Kodeksem Pracy, dane niezbędne do udziału, przeprowadzenia oraz ukończenia szkoleń itp. zdarzeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji oraz ich dofinansowaniem i rozliczeniem),
  h. przeprowadzania audytów i kontroli (wewnętrznych i zewnętrznych) u Administratora (dane niezbędne do przeprowadzenia audytu lub kontroli zgodnie z jej zakresem),
  i. zorganizowania oraz rozliczenia delegacji (dane wymagane do zorganizowania oraz rozliczenia delegacji), podróży służbowych i eventów organizowanych przez lub na zlecenie Administratora,
  j. uzyskania świadczeń z ZFŚS (dane zawarte we wniosku o przyznanie świadczenia oraz
  w przedstawianych dokumentach),
  k. monitoringu wizyjnego prowadzonego przez Administratora, którego szczegółowe cele zostały opisane w ogólnym obowiązku dotyczącym monitoringu wizyjnego u Administratora (wizerunek
  i inne dane, jakie mogą zostać zebrane przez system monitoringu wizyjnego), *
  l. monitoringu poczty elektronicznej, sprzętu służbowego i protokołów przeglądania sieci komputerowych i innych narzędzi pracy prowadzonego przez Administratora, prowadzonych w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (dane związane z korzystaniem
  z urządzeń i systemów objętych monitoringiem), *
  m. rejestrowania połączeń telefonicznych w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy (dane związane z korzystaniem z urządzeń i systemów objętych monitoringiem, *
  n. archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,
  o. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami (dane w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu),
  p. innych celach, na jakie została udzielona odrębna zgoda (w zakresie danych objętych zgodą oraz danych, których przetwarzanie w danym celu jest usankcjonowane inną podstawą prawną).
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 a, b, f, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi (m.in. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz
  z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, wewnętrznym i zewnętrznym audytorom i kontrolerom, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana.
  W niektórych przypadkach Administrator może otrzymać Pani/Pana dane osobowe również od organów administracji, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych lub innych podmiotów – w zakresie przewidzianym przepisami, wynikającym z umowy lub udzielonej zgody.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy jest niezbędne do zawarcia umowy i wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. Podanie niektórych danych jest niezbędne do wykonywania przez Administratora jego obowiązków. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 8. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany
  w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celach podatkowych, archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń (10 lub 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł).