Historia Firmy

25.03.1983 r. Rada Narodowa Miasta i Gminy Połaniec podjęła Uchwałę Nr XXVII/95/83 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu.

06.05.1983 r. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział I Cywilny dokonał wpisu Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu do księgi rejestrowej pod numerem 71.

Na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z 1997 r.) i Uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24.04.1997 roku nr XXVII/230/97, Kancelaria Notarialna w Sandomierzu sporządziła Akt notarialny Rep. A Nr 2123/1997 r. przekształcając Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu w spółkę prawa handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy Spółki w dniu założenia wynosił 663.100 zł. i dzielił się na 6631 udziałów o równej wartości po 100 zł. każdy. Udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym przez Gminę Połaniec.

Spółka została wpisana przez Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Tarnobrzegu do Rejestru Handlowego pod nr RHB-775.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania nieczystości stałych i ciekłych, utrzymania czystości dróg i ulic.

Zmian w umowie spółki dokonano w dniach: 02.07.1997 Rp. A 2233/1997, 16.12.1998 Rp. A 2407/1998, 31.05.1999 Rp. A 693/1999, które uwidoczniono w rejestrze handlowym.

W dniu 30.10.2003 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178314.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.11.2003 r. Nr Rp.A 2522/2003 i aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23.02.2004 r. Rp.A 424/2004 podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 663.100 zł. do kwoty 663.500 zł. zwiększając jednocześnie liczbę udziałów z 6631 do 6635 o wartości nominalnej 100 zł. każdy. Udziały te zostały pokryte gotówką przez Gminę Połaniec.

 Powyższe zmiany zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 06.01.2005 r. aktem notarialnym Rp. A 56/2005 podwyższono kapitał zakładowy, który po zwiększeniu wyniósł 18 120 000,00 zł. i dzieli się na 36240 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 zł. Nowe udziały zostały pokryte przez jedynego wspólnika – Gminę Połaniec wkładem niepieniężnym w postaci : środków trwałych stanowiących sieć kanalizacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nieruchomości zabudowane obiektami oczyszczalni ścieków oraz mienie ruchome.

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27.06.2005 r. Rp. A 2429/2005 podwyższono kapitał zakładowy spółki. Który wyniósł 24 277 500,00 złotych i dzielił się na 48 555 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 złotych każdy. Nowe udziały zostały wniesione przez Gminę Połaniec wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych stanowiących sieć wodociągową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz mienie ruchome.

Powyższe zmiany wpisano w Krajowym Rejestrze Sądowym.