Projekt

 Złożone oferty w przeprowadzonym przetargu na wykonanie zadania były dużo wyższe niż zakładane. Z tego powodu wynikł brak środków własnych na sfinansowanie n/w zadania i z dniem 15.05.2019 r. rozwiązano umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie i odstąpiono od realizacji projektu.

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu sp. z o.o. informuje, że 9 marca 2018 r. podpisało w Warszawie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-0020/17 Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowę w imieniu spółki podpisał Prezes Zarządu Jacek Nowak. Instytucję wdrażającą reprezentowali: Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Janusz Topolski – p.o. Głównego Księgowego.

Zakres realizowanego projektu obejmuje:

1) przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku 6,7 km (Magistrala Przesyłowa wraz z przyłączami),

2) likwidację węzłów osiedlowych, a w zamian budowę 180 szt. węzłów indywidualnych;

3) budowę nowej sieci ciepłowniczej (12,76 km);

4) budowę węzłów ciepłowniczych wraz z przyłączami dla nowych odbiorców (197 szt.).

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta i gminy Połaniec poprzez przebudowę sieci ciepłowniczej – redukcja emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia lokalnej społeczności .

Celami szczegółowymi są:

– zastąpienie indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystanie źródła systemowego;

– zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii;

– redukcja emisji CO2 i pyłów do atmosfery;

– poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła, zmniejszenie strat.

Planowane efekty

  • 19,46 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej;
  • 377 zmodernizowanych i wybudowanych węzłów cieplnych;
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 24 414,26 GJ/rok;
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych w ilości 2 389,38 MgCO2/rok.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 23 979 243,60 zł

Środki z UE pozwolą na sfinansowanie 68,81% całkowitych kwalifikowalnych kosztów Projektu netto, które wyniosą: 19 396 570,00 zł

Wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 13 345 894,55 zł

Planowana data ukończenia inwestycji         31.12.2020 r.