OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W STOSUNKU OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZFŚS

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o., ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec dalej zwany „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (IOD): Rafał Andrzejewski nr tel. 504976690, adres e-mail: iod@pgk-polaniec.pl.

Administrator informuje, iż:

 1. Dane osobowe pracowników Administratora, są przetwarzane w celu
 • udzielenia świadczeń z ZFŚŚ
 • badania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej w celu przyznawania świadczeń
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

          art. 6 ust 1 lit. C RODO  w zw.  ustawą z dnia 04 marca 1994 roku,  o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

brak

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do zrealizowania celów z ZFŚS
 3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 • dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Rozmiar Czcionki
Zmień Kontrast