Wydział Oczyszczalni Ścieków

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Łęg stanowi zespół obiektów i urządzeń służących do mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oraz przeróbki i unieszkodliwiania powstających osadów ściekowych.  Posiada nowoczesny reaktor biologiczny z osadem czynnym pracujący w systemie UCT z tlenową stabilizacją osadu w układzie dwóch niezależnych ciągów technologicznych. Posiada średnią przepustowość wynoszącą 1800 m3/d. Do oczyszczalni mogą być dowożone ścieki z gospodarstw nie podłączonych do kanalizacji. Oczyszczalnia posiada stację zlewną na tego rodzaju ścieki. Ciąg osadowy oczyszczalni wyposażony jest w urządzenia do higienizacji osadu nadmiernego wapnem oraz do kompostowania.

Firma posiada specjalistyczny sprzęt do obsługi kanalizacji i oczyszczalni.

W 2015 r. zrealizowany był projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”, którego przedmiotem jest modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Łęgu, aby jeszcze bardziej poprawić warunki życia i zdrowia mieszkańców miasta i gminy Połaniec poprzez zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz podwyższenie bezpieczeństwa epidemiologicznego.