Wydział Eksploatacji sieci Wodno-Kanalizacyjnej

Wniosek o podanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku >>pokaż


Informacja o jakości wody w 2021r >> pokaż

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta i gminy Połaniec realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o., które jest jednostką użyteczności publicznej. Do istniejącego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podłączonych jest 99 % mieszkańców gminy.

Do zadań Zakładu należy zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.

1. System wodociągowy bazuje na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Wiązownica Mała (gm. Staszów)

2. Woda kupowana jest od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „Propol”, które jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy w Połańcu i przesyłana magistralą wodociągową o średnicy 315/225/200 mm . Długość sieci magistralnej (przesyłowej) wynosi 113 km, a sieci rozdzielczej – 32,6 km . W system włączone są dwie pompownie oraz dwa zbiorniki wody o pojemności 2x700m3.

Woda jest bardzo dobrej jakości i spełnia wszystkie wymagane przepisami warunki.

Spółka posiada specjalistyczny sprzęt do obsługi wodociągów, urządzeń wodociągowych i pompowni.

System kanalizacji sanitarnej pracuje w układzie grawitacyjno-pompowym doprowadzanym do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Łęgu. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Połaniec wynosi 127,1 km . Kanalizację obsługuje 27 szt. sieciowych pompowni ściekowych.