Działalność – zakres

Koncesja – obrót cierpłem

Koncesja – przesył i dystrybucje

Podstawowe usługi i produkty

Przedmiotem działania Spółki jest sprzedaż ciepła a w szczególności:

 • dotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców eksploatujących instalacje odbiorcze przyłączone do tej sieci;
 • kontrola odchylenia parametrów nośnika ciepła i u odbiorców oraz wymagania dotyczące ich dotrzymania;
 • zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej;
 • terminowe rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektów oraz warunki ustalania terminów rozpoczynania i przerywania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i dla innych potrzeb;
 • ustalania terminów przeprowadzania prób i badań kontrolnych oraz konserwacji i remontów eksploatowanych urządzeń i instalacji przez strony umowy;
 • opracowanie wprowadzania planów ograniczeń oraz wstrzymania dostarczania ciepła;
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w zakresie przekroczenia:
  1. zamówionej mocy cieplnej lub obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
  2. dopuszczalnych odchyleń od parametrów nośnika ciepła,
  3. dopuszczalnych przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła;
 • stosowania warunków określone w taryfie dla ciepła, w tym:
  1. podstawy i sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności,
  2. stawki opłat oraz warunki wprowadzania ich zmian,
  3. bonifikaty, upusty i opłaty z tytułu niedotrzymania przez strony warunków umowy,
  4. warunki i terminy regulowania należności;
 • terminów ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia;
 • prowadzenie rozliczenia i pobierania określone w taryfie opłaty za świadczenie usług przemysłowych;
 • opracowania program pracy sieci ciepłowniczej dla stabilnych warunków pracy:
  1. sterowaniem pracą sieci ciepłowniczej a w szczególności:

– zmian poboru mocy cieplnej ze źródeł ciepła dostarczających ciepło do sieci
ciepłowniczej

– prowadzenie regulację ilości ciepła dostarczonego z sieci ciepłowniczej do węzłów
cieplnych

– regulacji natężenia przepływu i parametry nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej;

 • wydawanie dyspozycji w przypadku wystąpienia awarii bądź zagrożenia dla bezpiecznej pracy źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych lub instalacji odbiorczych;
 • prowadzenie dokumentacji ruchu sieciowego;
 • nadzorowanie realizacji umów sprzedaży i umów przesyłowych;
 • postanowień dotyczących wielkości poboru mocy cieplnej, a w szczególności:
  1. natężenia przepływu i parametrów nośnika ciepłą dostarczonego do sieci ciepłowniczej,
  2. udzielanie odbiorcom żądanych informacji dotyczących obecnych i przewidzianych warunków dostarczania i odbioru ciepła, występujących zakłóceń i awarii oraz przewidywanych terminów ich usunięcia;
 • opracowanie instrukcji, która określa procedury i sposoby wykonywania czynności związanych z eksploatacją sieci ciepłowniczej;
 • wykonanie, okresowych analiz pracy sieci ciepłowniczych;
 • ocenę stanu technicznego;
 • rodzaju i przyczyn awarii i zakłóceń w dostarczaniu i poborze ciepła, jakie wystąpiły w źródłach ciepła, sieciach ciepłowniczych, przyłączach i węzłach cieplnych;
 • ocenę natężenia przepływu nośnika ciepła, spadku ciśnienia i stopnia wykorzystania zdolności przesyłowych poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczych;
 • ocenę:
  1. ubytków nośnika ciepła,
  2. strat ciepła i mocy cieplnej podczas przesyłania,
  3. jakości pracy węzłów cieplnych, przyłączonych do sieci ciepłowniczej,
  4. dotrzymywania warunków dostarczania i odbioru ciepła w zakresie,
  5. jakości regulacji hydraulicznej,
  6. zgodności rzeczywistych temperatur nośnika ciepła z tabelą regulacyjną,
  7. przekroczenia zamówionej mocy cieplnej i obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
  8. porównanie planowanych i rzeczywistych kosztów dostarczania ciepła do odbiorców oraz określenie przyczyn powstałych różnic z ich porównania,
  9. końcową ocenę prawidłowości eksploatacji i sterowania pracą sieci ciepłowniczej wraz z wioskami i zaleceniami do aktualizacji programu i instrukcji;
 • dotrzymywanie terminów:
  1. załatwiania interwencji, skarg i zażaleń,
  2. zawiadamia odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków,
  3. udzielenie informacji na żądanie odbiorców;
 • wszelkie prace w zakresie montażu, remontów, modernizacji i utrzymania ruchu oraz prac inwestycyjnych:
  1. kontrola jakości napraw oraz badania odbiorcze podległych urządzeń,
  2. ustalaniu zakresów i technologii napraw urządzeń i obiektów, na których wykonane są remonty,
  3. naprawa elementów urządzeń podlegających przepisom UDT zgodnie z posiadającymi uprawnieniami,
  4. nadzór nad normami i dokumentacją związanymi z posiadanym majątkiem,
  5. analiza statystyczna awarii,
  6. współpraca z UDT i nadzór dokumentacji,
  7. organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie: wytycznych wynikających z ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń, kontroli, jakości, przepisów UDT, itp.,
  8. inne, niewymienione wyżej a występujące w Umowie Spółki lub przepisach prawa.

Otoczenie i pozycja rynkowa

Firma działa w obszarze rynku lokalnego Konkurencję w branży stanowią:

 • W przypadku nośników energii, w stosunku, do których działają siły rynkowe (węgiel, drewno, gaz, paliwa ciekłe itd.) odbiorca końcowy dokonuje wyboru sprzedawcy i dokonuje transakcji kupna nośnika energii odpowiednio do swoich potrzeb (a niekiedy także możliwości płatniczych).
 • Natomiast w przypadku nośników energii dostarczanych za pomocą sieci energetycznych, w stosunku, do których działanie sił rynkowych jest ograniczone, odbiorca końcowy nie tylko nie dokonuje wyboru sprzedawcy, ale niekiedy nie ma wpływu również na ilość dostarczonego mu nośnika energii. Przykładem tego może być ciepło dla celów grzewczych, którego pobór w znacznym stopniu zależy od warunków atmosferycznych, a tym samym poziom kosztów i przychodów ze sprzedaży ciepła zależy od czynników, na które nie mają wpływu dostawca i odbiorcy końcowy.
 • Jednocześnie wytwórcy i dystrybutorzy nośników energii dostarczanych za pomocą sieci muszą zapewnić pokrycie określonego w umowach maksymalnego poboru nośnika energii przez odbiorców, co wymaga budowy (rozbudowy) niezbędnych mocy wytwórczych i zdolności przesyłania sieci energetycznej oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania przez cały okres ich eksploatacji, niezależnie od zmian poboru nośnika energii przez odbiorców.

W świetle powyższego można stwierdzić, że w stosunku do nośników energii dostarczanych za pośrednictwem sieci działanie sił rynkowych jest ograniczone gdyż odbiorca nie ma możliwości wyboru przedsiębiorstwa dostarczającego mu nośnik energii o określonych parametrach za pomocą sieci a dostawca ma ograniczone możliwości pozyskiwania odbiorców, wynikające z uwarunkowań ekonomicznych (głównie z uwagi na opłacalny zakres rozwoju sieci). Ponadto wysoka kapitałowość systemów sieciowych wymaga racjonalnego planowania rozwoju sieci energetycznych odbiorców, wynikające m. in. z planów zagospodarowania przestrzennego a także przewidywalnego rozwoju techniki zmian w poziomie i trybie życia ludności itd. Poziom konkurencji na rynku naszych usług należy uznać za wysoki i należy zakładać, że część odbiorców znacznie zmniejszy zużycie ciepła poprzez wykonanie termomodernizacji (czy nawet obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń). Tendencja spadkowa następuje od kilku lat. Wielkość tego rynku przynajmniej jak dotąd, nie gwarantuje zwiększenia sprzedaży i zdobycia odpowiednich przychodów w celu uzupełnienia kosztów stałych wynikających z malejącego udziału sprzedaży.