Lista realizowanych projektów:

Projekt „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Połaniec”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

nr POIS.01.01.00-00-129/14-00  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013