Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o.

 

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  - Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS: 0000178314

Kapitał zakładowy Spółki – 31 541 500 PLN

 

Władze Spółki:

 

I. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

II. RADA NADZORCZA:

Przewodniczący     - Milena Cedro-Szyba
Sekretarz               - Anna Marzena Zbroszczyk
Członek                 - Adam Bryk
Członek                 - Henryk Marcinek

 

III. ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Zbigniew Guła