Projekt nr POIS.01.01.00-00-129/14-00

„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

Priorytet 1: Gospodarka wodno-ściekowa,

w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

powyżej 15 tys. RLM.

 

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o.

 

 

 

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”

Projekt nr POIS.01.01.00-00-129/14-00

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Połańcu zostało utworzone 25.03.1983 r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy Połaniec (Uchwała Nr XXVII/95/83), zaś na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 43 z 1997r.) i Uchwały Nr XXVII/230/97 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24.04.1997 r. zostało przekształcone w spółkę pod nazwą ,,Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ”

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usuwania nieczystości stałych i ciekłych, utrzymania czystości dróg i ulic oraz zaopatrzenia w ciepło.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Jacek Nowak.   

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”, który realizowany jest na obszarze Aglomeracji Połaniec (14 500 RLM) w woj. świętokrzyskim.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Umowę o dofinansowanie podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (Instytucja Wdrażająca) w dniu 5 grudnia 2014 r.

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu  – 6 652 297,67 PLN

Wielkość dofinansowania z Funduszu Spójności  - 5 654 453,01 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 

 

Planowany całkowity koszt projektu brutto     -        9 664 885,55 PLN