Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka  z  o.o.

  

 UNIA EUROPEJSKA

 

Jednostka Odpowiedzialna za

Realizację Projektu

JRP

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków…  13/POIiŚ/1.1/04/2014

 

28-230 Połaniec. ul. Krakowska 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Kierownik – Zenon Dudek

Tel. kont. 15 8650540 w. 27

 

 JRP została powołana w strukturach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu Uchwałą Nr 03/XI/2014/73 Zarządu PGK w Połańcu Sp. z o.o. z dnia 25.11.2014 r. do realizacji projektu pn. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie zawartej 5.12.2014 r. z WFOŚiGW, Decyzją Komisji Europejskiej oraz wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności.

 

 Schemat organizacyjny JRP

 

 

 

Zakres czynności Jednostki Realizującej Projekt:

1.      Przygotowanie procesu inwestycyjnego;

2.      Realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO;

3.      Współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

4.      Przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie;

5.      Zapewnienie płynności finansowej Projektu;

6.      przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu;

7.      Zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

8.      Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie;

9.      Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych;

10.  Stworzenie warunków dla realizacji Projektu, zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, a w szczególności z:

11.  Rozporządzeniem Rady Wspólnot Europejskich nr 1164/WE z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiającymi Fundusz Spójności

12.  Warunkami kontaktowymi FIDIC

13.  Prowadzenie wyodrębnionego systemu księgowego;

14.  Prowadzenie systemu kontroli finansowej;

15.  Opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań;

16.  Nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu;

17.  Utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji Projektu.

 

W  strukturze Jednostki Realizującej Projekt wyodrębnionych jest  6 etatów:

1.      Pełnomocnik ds. realizacji projektu MAO – Jacek Nowak odpowiedzialny za:

1)      Prawidłowa realizacja projektu, w szczególności odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji,

2)      Zatwierdzanie załączników do umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem,

3)      Zatwierdzanie i podpisywanie bądź poświadczanie dokumentów stanowiących o prawidłowym wykonaniu zakresu rzeczowego całości lub części projektu, tj. protokoły częściowego odbioru robót, świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji, przejściowe świadectwa płatności, protokoły konieczności łącznie z protokołami z negocjacji, dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych, Raport Końcowy, itp.,

4)      Akceptacja dokumentacji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań zgodnie z ustawą PZP – w ramach kompetencji udzielonych przez Zamawiającego,

5)      Akceptacja umów z Wykonawcą,

6)      Nadzór nad zachowaniem wymaganych przepisami warunków przechowywania i udostępniania dokumentacji przetargowej, w tym ofert oraz umów z Wykonawcami,

7)      Nadzorowanie działań zmierzających do założenia rachunku bankowego projektu i wystąpienie o akceptację struktury rachunku,

8)      Zatwierdzanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków,

9)      Zatwierdzanie dokumentów finansowych, w tym faktur, dotyczących ponoszonych wydatków kwalifikowanych projektu,

10)  Monitorowanie rzeczowe i finansowe postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a w szczególności z zasadami określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy dla projektu, umowie finansowania oraz wymogami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Płatniczej,

11)  Zatwierdzanie raportów okresowych z realizacji projektu Funduszu Spójności,

12)  Reprezentowanie Beneficjenta na posiedzeniach Komitetu Monitorującego

 

2.      Kierownik JRP (1) – Zenon Dudek odpowiedzialny za:

1)      Kierownictwo, koordynacja i nadzór nad pracami JRP,

2)      Przygotowanie strategii realizacji Projektu,

3)      Przygotowanie i aktualizacje: Wykazu Przetargów, Harmonogramu Procedur Przetargowych, Planu Płatności, Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego i Wyliczenia Efektu Ekologicznego,

4)      Organizacja prac dotyczących przygotowania dokumentacji przetargowych,

5)      Zapewnienie warunków pracy dla kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów,

6)      Opiniowanie korespondencji i dokumentów przygotowywanych przez JRP

7)      Organizacja prac dotyczących przygotowania informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu

 

3.      Zespół ds. Technicznych (2) m- Monika Sass Wołczyńska; Sławomir Antonik; Leszek Adamczak  odpowiedzialni za:

1)      nadzór nad opracowaniem części rzeczowo-technicznej SIWZ oraz udział w przetargach na roboty i usługi związane z realizacją Projektu,

2)      weryfikacja SIWZ,

3)      weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowanej,

4)      udział i prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji postępowań przetargowych,

5)      prowadzenie spraw terenowo - prawnych związanych z realizacją Projektu,

6)      koordynacja i bieżąca współpraca z jednostkami świadczącymi usługi związane z realizacją Projektu,

7)      współpraca z Inżynierem i nadzór nad realizacją poszczególnych Kontraktów na roboty, 

8)      uczestnictwo w odbiorach częściowych, końcowych i pogwarancyjnych robót realizowanych w ramach Projektu,

9)      współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą,

10)  działania informacyjno-promocyjne.

 

4.      Zespół ds. Finansowo-Księgowych (2)- Maria Jewiarz; Jadwiga Grzesik; Anna Izbińska; Ewa Rybak odpowiedzialni za:

1)      administracyjna obsługa projektu,

2)      prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,

3)      finansowa obsługa Projektu,

4)      planowanie i rozliczanie wydatków,

5)      zapewnienie płynności finansowania Projektu na podstawie planu płatności, harmonogramu rzeczowo-finansowego, poprzez opracowanie planów finansowych do budżetu Spółki oraz wnioskowanie o uruchomienie kolejnych transz z poszczególnych źródeł finansowania,

6)      prowadzenie rejestrów faktur i ich przygotowanie do realizacji płatności,

7)      nadzór nad terminową realizacją płatności,

8)      sprawozdawczość i monitorowanie finansowe, 

9)      współpraca z Instytucjami Pośredniczącą i Wdrażającą oraz Instytucją Płatniczą w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu,

10)  przechowywanie dokumentacji finansowej przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.
 prezentacja

 

Konferencja

 

 

 

 

W dniu 18.12.2015 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się konferencja podsumowująca realizację Projektu pn. „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec”, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 1: Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Umowa nr POIS.01.01.00-00-129/14-00.

 

Na konferencję przybyli m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu - Jacek Tarnowski, Starosta Staszowski - Michał Skotnicki, Wicestarosta Staszowski - Tomasz Fąfara, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Marek Chyla, Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu - Danuta Bobrowska, Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu - Joanna Juszczyńska, Prezes PPU Propol Sp. z o.o. - Magdalena Góral, Radni Rady Miejskiej w Połańcu – Jolanta Pargieła, Joanna Witek, Anna Śmistek, Józef Cichoń, Zdzisław Kwiatkowski, Adam Łańka, Sołtysi z gminy Połaniec, Przedstawiciele Wykonawców oraz Podwykonawców, Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. oraz zaproszeni goście.

 

 

 

Prezes Zarządu i jednocześnie pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) Jacek Nowak omówił poszczególne etapy zrealizowanej inwestycji, przedstawił zakres wykonanych prac obejmujących m.in.:

 

1. Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łęgu:

 

  • hermetyzację obiektów (system neutralizacji odorów) – przykrycia na reaktorach biologicznych, piaskownikach wirowych, zagęszczaczu osadu; zamontowanie 3 szt. Biofiltrów - dla budynku krat; dla budynku przeróbki osadu, dla reaktorów biologicznych;

  • montaż automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych; wykonano – ciąg technologiczny - instalację przeróbki osadów na nawozy mineralno-organiczne;

  • termomodernizację budynku krat wraz z wymianą urządzeń;

  • termomodernizację hali dmuchaw;

  • termomodernizację budynku administracyjnego wraz z malowaniem dachu i wymianą instalacji odgromowej; montaż klimatyzatora, montaż serwera z oprogramowaniem i wizualizacją z zamontowanych urządzeń;

  • modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – ledowe.

 

2. Budowę nowego odcinka wodociągu w ul. Staszowskiej – 55 mb.

 

3. Przebudowę odcinków sieci wodociągowej na ul. Żapniowskiej, ul. Głowackiego, ul. Kr. Jadwigi, ul. Ruszczańska, m. Łęg – łącznie 1523 mb.

 

4. Przebudowę przyłączy w rejonie ul. Kr. Jadwigi do bloku nr 12, 14 – 40 mb oraz przebudowę wodociągu podwieszonego do kładki nad rzeką Czarną - 380 mb.

 

5. Montaż zestawu hydroforowego na stacji SUW wraz z wykonaniem monitoringu.

 

6. Przebudowę odcinków kanalizacji sanitarnej na ul. Zajączka, ul. Głowackiego, ul. Kr. Jadwigi, ul. Energetyków - łącznie 729 mb oraz remont 58 szt. studzienek kanalizacyjnych.

 

7. Modernizację pompowni głównej na ul. Partyzantów i Wójta Bartłomieja oraz montaż systemu napowietrzania zalegających ścieków w 27 szt. pompowni sieciowych.

 

8. Zakup modułów telemetrycznych służących do wizualizacji z ww. pompowni.

 

9. Wykonanie 5 szt. przydomowych pompowni.

 

10. Zamontowanie w 40 studniach urządzeń do kontroli pomiaru przepływu i ciśnienia w celu szybkiego wykrywania i usuwania awarii na sieci wodociągowej.

 

11. Zakup specjalistycznych pojazdów:

 

- wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjnym o poj. 4500 L;

 

- samochód do usuwania awarii wraz z wyposażeniem.

 

oraz przedstawił korzyści płynące dla ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec ze zrealizowanego projektu.

 

Głos zabrali również burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu Jacek Tarnowski, Starosta Powiatu Staszowskiego Michał Skotnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Zenon Dudek oraz przedstawiciele Wykonawców – Edward Bąk (PISiP ,,INSMONT E. Bąk” w Połańcu – Kontrakt 04) i Krystyna Wiorek (Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek w Kielcach - Kontrakt 03) wyrażając słowa podziękowania i uznania dla zrealizowanej inwestycji oraz oferując swoje dalsze wsparcie w przyszłości.

 

Na zrealizowane roboty objęte przedmiotem projektu Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 6 lat (72 miesiące) od daty odbioru końcowego robót.

 

Konferencja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013