Cele i oczekiwane korzyści z realizacji projektu:

·         poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę;

·         podwyższenie bezpieczeństwa epidemiologicznego dzięki modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej;

·         zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

·         spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Przedmiotem projektu jest:

·         modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gen. Zajączka, ul. B. Głowackiego, ul. Kr. Jadwigi, ul. Energetyków (0,729 km), w tym modernizacja Pompowni Głównej na ul. Partyzantów i na ul. Wójta Bartłomieja, pompowni sieciowych i budowa pompowni przydomowych (5 szt.) wraz z  monitoringiem;

·         rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęgu wraz z hermetyzacją obiektów technologicznych oczyszczalni oraz zakup wyposażenia technicznego;

·         rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Żapniowskiej, ul. B. Głowackiego, ul. Kr. Jadwigi, ul. Ruszczańskiej, w Łęgu (1,92 km) wraz z montażem zestawu hydroforowego na stacji SUW, wykonanie monitoringu sieci;

·         zakup specjalistycznych pojazdów (wielofunkcyjny samochód komunalny z urządzeniem hakowym oraz kontenerem asenizacyjnym o poj. 4500 L, samochód do usuwania awarii wraz z wyposażeniem);

 ·         zastosowanie technologii przeróbki komunalnych osadów ściekowych, której efektem końcowym jest powstanie nawozu mineralno-organicznego.