AGRO-ŁĘG

 

Miło nam poinformować że decyzją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-719/18 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o. otrzymało zgodę na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą "AGRO-ŁĘG".

"Agro-Łęg" jest produkowanym przez PGK w Połańcu Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Łęg w gminie Połaniec środkiem poprawiającym właściwości gleby wytworzonym z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz wapna wysokoreaktywnego nawozowego.

 

 

   

 

 Rysunki przedstawiają instalację do produkcji organiczno-mineralnego środka: "Agro-Łęg"

Kluczowym elementem instalacji jest reaktor, w którym w wyniku reakcji egzotermicznej woda znajdująca się w osadzie ściekowym reaguje
z tlenkiem wapnia w wyniku czego osad
zostaje osuszony i jednocześnie shomogenizowany z wapnem przyjmując strukturę aglomeratu. Osad zostaje w wyniku w/w procesu zamieniony na nawóz mineralno-organiczny. Jest to pierwsza w województwie świętokrzyskim tak zmodernizowana oczyszczalnia ścieków , która otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa certyfikat.

 

Środek ten zawiera stosowne ilości azotu, fosforu oraz wapnia dzięki czemu wpływa korzystnie na żyzność gleby. Preparat "Agro-Łęg" przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz do rekultywacji gruntów rolnych.

 

  
Rysunek przedstawia wygląd środka "Agro-Łęg"

 

SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚRODKA

– zawartość azotu (N): 0,20 % (m/m),
– zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 : 0,50 % (m/m),
– zawartość wapnia w przeliczeniu CaO : 21,00 % (m/m)
– odczyn pH w H2O 11,0.
– postać - stała, sypka

 

Zakres oraz dawka i termin stosowania

Środek poprawiający właściwości gleby "Agro-Łęg" stosuje się pod podorywkę lub na ściernisko po zbiorach roślin. W przypadku siewu roślin jarych czy sadzenia wiosną dopuszczalne jest jego stosowanie pod uprawki przedsiewne.

Uprawy roślin polowych

Środek "Agro-Łęg" zalecany jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleby, w szczególności na glebach charakteryzujących się niskim odczynem. Dawka środka poprawiającego właściwości gleby "Agro-Łęg" nie powinna przekraczać 10 t/ha raz na trzy lata w uprawach polowych
i 12t/ha raz na trzy lata do rekultywacji gruntów rolnych. Agro-Łęg stosuje się w okresie od marca do października w zależności rodzaju zastosowania oraz organizacji prac.

 Uwagi w stosowaniu środka "Agro-Łęg"

Nie przewiduje się stosowania środka pn.: „Agro-Łęg" łącznie ze środkami ochrony roślin. Środka "Agro-Łęg" nie należy stosować na łąkach
i pastwiskach. Środek poprawiający jakość gleby Agro-Łęg winien być stosowany do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi poza okresem wegetacji.
Środka "Agro-Łęg" nie stosować na terenach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu.


Sposób stosowania środka "Agro-Łęg"

Środek poprawiający właściwości gleby "Agro-Łęg" należy za pomocą odpowiedniego rozrzutnika rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola. Rozprowadzenie po powierzchni pola należy dokonać w sposób wykluczający nawożenie pól i upraw do tego nieprzeznaczonych. Następnie należy zmieszać środek z glebą za pomocą odpowiedniego sprzętu rolniczego.

Sposób przechowywania środka "Agro-Łęg"

Środek poprawiający właściwości gleby "Agro-Łęg" należy przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu lub w opakowaniach jednostkowych. W przypadku przechowywania luzem w pryzmach należy zapewnić odpowiednie przykrycie materiałem wodoszczelnym. Pryzmy powinny być zlokalizowane w bezpiecznej odległości (co najmniej 25 m) od cieków wodnych oraz zabezpieczone przed przemywaniem przez wody opadowe lub inne.

Zalecane środki ostrożności przy stosowaniu środka "Agro-Łęg"

Podczas stosowania środka "Agro-Łęg" należy stosować odpowiednie środki ochrony bezpośredniej tj. okulary, rękawice i odzież ochronną.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Uwaga: NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ - w przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.