JM Renewable Energy - шаблон joomla Новости

Informacja dla rolników

Miło nam poinformować że decyzją Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr G-719/18 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o. o. otrzymało zgodę na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby pod nazwą "AGRO-ŁĘG".

"Agro-Łęg" jest produkowanym przez PGK w Połańcu środkiem poprawiającym właściwości gleby wytworzonym z ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz wapna nawozowego.

  Środek ten zawiera stosowne ilości azotu, fosforu oraz wapnia dzięki czemu wpływa korzystnie na żyzność gleby. Preparat "Agro-Łęg" przeznaczony jest do stosowania w uprawach polowych oraz do rekultywacji gruntów rolnych.


Rysunek przedstawia wygląd środka "Agro-Łęg"

SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚRODKA

– zawartość azotu (N): 0,20 % (m/m),
– zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5 : 0,50 % (m/m),
– zawartość wapnia w przeliczeniu CaO : 21,00 % (m/m)
– odczyn pH w H2O 11,0.
– postać - stała, sypka

Czytaj więcej ...

 

 

 

Fundusz Spójności – został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie roku 1993. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. Fundusz Spójności ma dostarczyć wsparcie finansowe na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochroną środowiska. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 r. z pomocy w ramach Funduszu Spójności korzystały wyłącznie: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia.

Od 1 stycznia 2004 r. do wsparcia Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Obecnie z pomocy Funduszu Spójności korzysta 12 państw członkowskich, w tym Polska.

Narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, na który przeznacza się najwięcej środków finansowych. Priorytetami tego programu są następujące  dziedziny:

• poprawa jakości wód powierzchniowych;

• polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia; 

• racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

• poprawa jakości powietrza; 

• zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego;

• zapewnienie spójności sieci komunikacyjnej kraju i poszczególnych regionów z innymi krajami Europy;

• rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Co ciekawe, od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku Polska otrzymała najwięcej środków z tego funduszu wśród wszystkich członków Unii! Głównymi odbiorcami pomocy w ramach Funduszu Spójności są jednostki samorządu terytorialnego, tworzone przez nie związki gmin lub inne podmioty publiczne, np. przedsiębiorstwa komunalne będące własnością gminy. 

Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności otrzymują kraje, a nie regiony, tak jak to jest w przypadku EFS i EFRR. Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90 proc. średniej w państwach Unii Europejskiej.

 

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl